سایت دانلود بازی و نرم افزار مک
نرم افزارهای سیستمی
نمایش بر اساس:
استیو جابز (استیون پال جابز)
کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است. یک موفقیت بسیار بزرگ بهتر از موفقیت های مقطعی و کوتاه است.
SPACE^