سایت دانلود بازی و نرم افزار مک
اتوماسیون
نمایش بر اساس:
استیو جابز (استیون پال جابز)
من بر این باور هستم آنچه بیش از نیمی از کارآفرینان موفق را از غیر موفق ها جدا می نماید پشتکار خالص است.
SPACE^